HOME   |    FULL OPERATIONAL OCCASIONLEASE & VERHUUR    |    OVERNAME BESTAANDE WAGENPARKEN    |   CONTACT

 
 
 

Algemeen
Op deze website van Auto Direct Lease BV, zijn de volgende voorwaarden (disclaimer) van toepassing.

Lees deze Disclaimer goed door voordat u verder kijkt op deze website.

Wanneer u deze website bekijkt en de geboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van enig advies maar is algemeen. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen risico.

Ondanks het feit dat Auto Direct Lease BV alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, kan Auto Direct Lease BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie die verstrekt word via deze website.

Deze website word onderhouden vanuit Nederland. Daarom staat Auto Direct Lease BV er niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. U bent zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, indien u handelt vanuit het buitenland.

Het is niet toegestaan deze website te gebruiken op een onjuiste manier welke het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de informatie en onderliggende software kan aantasten.

Tevens kan Auto Direct Lease BV niet garanderen dat de website foutloos functioneert.

Intellectuele eigendomsrechten
Auto Direct Lease BV behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) welke op de website staan (waaronder grafisch materiaal, teksten en logo's). Behalve het downloaden en printen van informatie voor uw eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming van Auto Direct Lease BV, te kopiŽren, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

E - mail
Auto Direct Lease BV adviseert u om geen geheime of gevoelige informatie per e-mail aan Auto Direct Lease BV te sturen. Indien u dat toch doet, accepteert u het risico dat deze berichten kunnen worden onderschept en misbruikt door een derde.

Wijzigingen
Auto Direct Lease BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder dit van te voren te melden.

Aansprakelijkheid
Auto Direct Lease BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriŽle schade die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaan zijn. Onder andere aanvaardt Auto Direct Lease BV geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere schade tengevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Auto Direct Lease BV of aan u, het al dan niet functioneren van deze website misbruik van de website, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Nederlands recht
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 
 

[disclaimer] © Auto Direct Lease BV